Guide for New Users

[การเข้าสู่ระบบ] การเข้าสู่ระบบ

หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเข้าสู่ระบบผ่านทาง e-catalog หรือเมื่อมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น
หากท่านมีชื่อที่ใช้เข้าระบบแล้ว กรุณาใส่ชื่อที่ใช้เข้าระบบและรหัสผ่านในช่องการเข้าสู่ระบบของลูกค้าในด้านซ้ายของหน้าจอและคลิ๊ก"เข้าสู่ระบบ".
หากท่านยังไม่มีชื่อมีใช้เข้าระบบ คลิ๊ก "การลงทะเบียน" เพื่อลงทะเบียนเป็นลูกค้า


ภาพโดยรวม

ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป
ท่านจะยังคงอยู่ในระบบต่อไประยะเวลาหนึ่งแม้ว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว

ท่านได้เข้าสู่ระบบการใช้งานอยู่แล้ว...
ชื่อที่ใช้เข้าระบบของท่านไม่สามารถทับซ้อนกับผู้ที่เข้าระบบมาก่อนหน้านี้และหากท่านทำการบังคับให้เข้าสู่ระบบผู้ใช้งานก่อนหน้าจะถูกปลดออก
หากท่านกำลังใช้ชื่อที่ใช้เข้าระบบของท่านร่วมกับคนอื่น การเข้าระบบของคนอื่นจะถูกปลดออกและข้อมูลของเขาที่กำลังดำเนินการอยู่อาจสูญหายได้


กรณีที่การเข้าระบบเกิดข้อผิดพลาด...
ข้อความที่แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น กรุณาตรวจสอบชื่อที่ใช้เข้าระบบและรหัสผ่านที่ป้อนและทำการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง


หลังจากที่เวลาผ่านมาระยะหนึ่งตั้งแต่ท่านเข้าระบบครั้งสุดท้าย ...
ข้อความที่แสดงด้านล่างจะปรากฏขึ้น กรุณาใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ