Guide for New Users

หน้าหลักสำหรับผู้ซื้อสินค้า

หน้าจอนี้จะปรากฏหลังจากหน้าจอการเข้าสู่ระบบ
ใบเสนอราคาสามารถขอได้หรือคำสั่งซื้อสามารถดำเนินการได้ผ่านทางหน้าจอนี้ นอกจากนี้ยังสามารถดูประวัติของใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อได้


ภาพโดยรวม

rect rect rect rect

หากมีข้อความที่สำคัญใด ๆ จาก MISUMI เกี่ยวกับใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อ...
ข้อความต่อไปนี้ในช่องสีส้มจะปรากฏขึ้น
คลิ๊ก"ตรวจสอบ"เพื่ออ่านข้อความและทำตามคำแนะนำ

rect