Guide for New Users

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ

• คูปองสามารถใช้งานได้สำหรับสินค้าที่จำหน่ายบนมิซูมิเว็บไซต์ และเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง WOS เท่านั้น (คูปองไม่สามารถใช้งานสำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางแฟกซ์หรือโทรศัพท์)
• เมื่อสั่งซื้อสินค้าหลายรายการ ส่วนลดคูปองจะถูกจัดสรรไปยังรายการสินค้าที่สามารถได้รับสิทธิ์ส่วนลดตามสัดส่วน
• เมื่อส่วนลดได้ถูกจัดสรรไปยังสินค้าหลายรายการด้วยการปัดเศษ ผลรวมของส่วนลดอาจจะไม่เท่าจำนวนส่วนลดที่กำหนดไว้อย่างพอดี ลูกค้ากรุณารับทราบส่วนลดทั้งหมดก่อนทำการสั่งซื้อ
• ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง สามารถใช้งานคูปองได้เพียงครั้งเดียว
• คูปองไม่สามารถใช้งานได้หลังจากวันหมดอายุ
• คูปองสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า และคูปองไม่สามารถนำไปใช้กับการสั่งซื้อดังต่อไปนี้
- จำนวนสินค้ามากกว่า 1,000 ชิ้นหรือราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 บาท
- สินค้าที่ไม่ได้แสดงราคาและวันจัดส่ง <สินค้าที่ยังไม่ได้รับการยืนยันวันจัดส่งและราคา>
- สินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ
• ส่วนลดคูปองจะไม่สามารถใช้งานได้หากมีการแก้ไขการสั่งซื้อ
• หากมีการใช้ส่วนลดคูปองและมีการคืนสินค้า จำนวนเงินคืนจะเป็นยอดเต็มจำนวนหักด้วยส่วนลด ซึ่งเท่ากับจำนวนที่ลูกค้าจ่ายจริง
• คูปองจะไม่สามารถพิมพ์ซ้ำหากเกิดการสูญหาย
• คูปองที่ได้รับจากการปลอมแปลงหรือได้มาอย่างไม่ถูกต้องถือเป็นโมฆะ
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คูปองไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• บริษัทมีสิทธิที่จะยอมรับ ปฎิเสธ หรือจำกัดการใช้คูปอง