Guide for New Users

เงื่อนไขในการใช้รหัสส่วนลด

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดนี้ เป็นเงื่อนไขของการใช้รหัสส่วนลดทุกกรณี
หมายเหตุ: เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดของแต่ละแคมเปญอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละแคมเปญประกอบ
1.รหัสส่วนลดใช้สำหรับสินค้าที่มีรายละเอียดบนเว็บไซต์มิซูมิ (eCatalog) เท่านั้น และใช้ได้สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ (WOS) เท่านั้น (รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อทางแฟ็กซ์หรือโทรศัพท์)
2.ในการใช้รหัสส่วนลดสั่งซื้อสินค้าหลายรายการ ระบบจะทำการเฉลี่ยส่วนลดให้กับสินค้าแต่ละรายการอย่างเหมาะสม
3.เมื่อมีการเฉลี่ยส่วนลดสำหรับสินค้าหลายรายการและมีการปัดเศษ อาจมีความคลาดเคลื่อนระหว่างส่วนลดรวมที่แสดงกับผลรวมของส่วนลดจริงแต่ละรายการ โปรดจดบันทึกจำนวนส่วนลดรวมสำหรับรายการสินค้าที่คุณจะสั่งซื้อ
4.ในการสั่งซื้อแต่ละครั้งใช้รหัสส่วนลดได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น
5.รหัสส่วนลดจะต้องใช้ก่อนวันหมดอายุที่ระบุ
6.รหัสส่วนลดจะมีผลหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ และไม่สามารถใช้ได้กับคำสั่งซื้อสินค้าดังนี้:
- การสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1,000 ชิ้นต่อ 1 การสั่งซื้อ หรือการสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาต่อชิ้นต่ำกว่า 10 บาท
- การสั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่ได้รับการยืนยันวันจัดส่งและราคา เช่น Big Order
- การสั่งซื้อสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษต่างๆ
7.รหัสส่วนลดอาจไม่สามารถใช้ได้หากมีการแก้ไขคำสั่งซื้อ
8.หากมีการคืนสินค้าที่ใช้ส่วนลดจากคูปอง ส่วนที่เรียกคืนนั้นจะจำกัดเท่ากับมูลค่าที่จ่ายจริงหลังหักส่วนลด
9.รหัสส่วนลดไม่สามารถออกใหม่ได้ ในกรณีสูญหาย
10.มิซูมิขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.รหัสส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
12.มิซูมิขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รหัสส่วนลด ปฏิเสธการใช้รหัสส่วนลด หรือจำกัดสิทธิ์ในการใช้รหัสส่วนลด ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ