Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] การแก้ไขคำสั่งซื้อ

ทำการแก้ไขข้อผิดพลาด(ถ้ามี) ให้สอดคล้องกับข้อความของข้อผิดพลาดนั้น
คลิ๊ก"ถัดไป"เมื่อท่านมีการแก้ไขข้อผิดพลาด หน้าจอสำหรับการระบุวันที่จัดส่งจะปรากฏเมื่อการแก้ไขของท่านได้ดำเนินการเส็จเรียบร้อยแล้ว
อีกกรณีหนึ่งถ้าหากหน้าจอด้านล่างยังคงอยู่ ให้เลือกทำเครื่องหมายที่ช่อง "ขอให้ MISUMI ตรวจสอบและแก้ไขรายการนี้" หากท่านต้องการที่จะแก้ปัญหาข้อผิดพลาด


ภาพโดยรวม

ดาว์นโหลดรหัสสินค้าที่ใกล้เคียงในรูปแบบ PDF
ดาว์นโหลดรายการรหัสสินค้าที่ใกล้เคียงทั้งหมดในรูปแบบ PDF
แต่ละหน้าสามารถแสดงรหัสสินค้าใกล้เคียงได้ไม่เกิน 12 รายการ
สูงสุด 30 หน้าที่สามารถสร้างรหัสสินค้าแนะนำได้ในแต่ละครั้ง
ภาพแสดงผลของ PDF