Guide for New Users

[การสั่งซื้อ] รายละเอียดประวัติของการสั่งซื้อ

หน้าจอนี้จะแสดงรายละเอียดของคำสั่งซื้อ ชื่อของบริษัทที่จัดส่งและTracking No. จะแสดงเช่นกันเมื่อได้มีการการจัดส่งสินค้าแล้ว


ภาพโดยรวม

สถานะ
รอการอนุมัติ: คำสั่งซื้อที่ขอให้อนุมัติยังรอการดำเนินการจากผู้อนุมัติ
ไม่อนุมัติ: คำสั่งซื้อที่ขอให้อนุมัติถูกผู้อนุมัติปฏิเสธ
ส่งกลับ: ผู้อนุมัติส่งคำสั่งซื้อที่ขอให้อนุมัติกลับมาให้แก้ไข
อยู่ระหว่างดำเนินการ: การสั่งซื้อของท่านยังไม่เสร็จสิ้น
รอดำเนินการ: คำสั่งซื้อของท่านถูกระงับไว้เนื่องจากมีข้อผิดพลาด ขณะนี้ท่านกำลังรอการตอบกลับจาก MISUMI หรือต้องการให้ท่านตอบกลับไปยัง MISUMI
เสร็จแล้ว: การสั่งซื้อของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จัดส่งแล้ว: สินค้าที่สั่งซื้อได้มีการจัดส่งแล้ว
ยกเลิกแล้ว: คำสั่งซื้อของท่านได้ถูกยกเลิกแล้ว

หากมีรายการใด ๆ อยู่ระหว่างรอดำเนินการ...
ไม่สามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ ราคาของสินค้ารายการที่รอดำเนินการไม่ได้รวมอยู่ในราคารวมทั้งหมด


เพิ่มในรถเข็นสินค้า
หลังจากเพิ่มรายการในรถเข็นแล้ว ท่านสามารถดูรายการสินค้าจากรถเข็นได้ทันที