Guide for New Users

[ใบเสนอราคา] การป้อนข้อมูลใบเสนอราคาโดยการอัปโหลดไฟล์

คัดลอกข้อมูลจาก BOM ของท่านเพื่อขอใบเสนอราคา
การอัปโหลดไฟล์ txt หรือไฟล์ CSV ช่วยลดเวลาของการป้อนข้อมูลให้สั้นลง


ภาพโดยรวม

แถวแรกเป็นหัวเรื่อง
แถวแรกที่เป็นหัวเรื่องไม่สามารถนำเข้าได้ถ้าเป็นชื่อเรื่อง
หากรวมอยู่เลือก "ใช่" หากมีแต่ค่าไม่มีหัวเรื่องเลือก "ไม่"
ตัวคั่น
COMMA: เลือก "COMMA" ในกรณีที่เป็นไฟล์ CSV (คั่นด้วย Comma )
TAB: เลือก "TAB" ในกรณีที่เป็นไฟล์ TSV (คั่นด้วย Tab )
เครื่องหมายตัวคั่น
เครื่องหมายอัญประกาศ: เลือก "เครื่องหมายอัญประกาศ" หากเครื่องหมายตัวคั่นเป็นเครื่องหมายอัญประกาศ
อัญประกาศเดี่ยว: เลือก "อัญประกาศเดี่ยว" หากเครื่องหมายตัวคั่นเป็นอัญประกาศเดี่ยว
ไม่มี: เลือก "ไม่มี" ถ้าไม่มีเครื่องหมายตัวคั่น
ผู้ติดต่อ:
ประเภทข้อมูลที่ใช้ได้ รูปแบบ Excel, Access, CSV หรือ TSV
ตัวอักษรที่สามารถใช้ได้ ตัวอักษรและตัวเลขแบบ One-byte เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ตัวอักษรไทยได้)
ต.ย. -+,."#$%&'()=@*;:?/
จำนวนสูงสุดของตัวอักษรและตัวเลขที่สามารถใช้สำหรับแต่ละรายการ 54 ตัวอักษรสำหรับรายการอ้างอิงของลูกค้า 74 ตัวอักษรสำหรับรหัสสินค้าของ MISUMI สูงสุด 5 หลักสำหรับจำนวน 1 ตัวอักษรสำหรับ Express