Guide for New Users

[การตั้งค่า] การเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อย

ข้อความแจ้งทาง E-mail ว่า "ข้อมูลลูกค้าของท่านมีการเปลี่ยนแปลง" จะถูกส่งไปเมื่อท่านได้เสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่าน
กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าถ้าท่านยังไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน แต่ได้รับข้อความจากอีเมลนี้


ภาพโดยรวม