Guide for New Users

[การตั้งค่า] การส่งคำขอลงทะเบียนสำหรับที่อยู่ในการจัดส่ง

คำขอลงทะเบียนของท่านสำหรับที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าได้รับการส่งเรียบร้อยแล้ว อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการลงทะเบียนเนื่องจากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
กรุณาติดต่อดังต่อไปนี้หากการลงทะเบียนไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่อันสมควร

E-mail: mailto@misumi.co.th    โทร: 038-959200    Fax: 038-959202


ภาพโดยรวม