Guide for New Users

[การเข้าสู่ระบบ] การเข้าสู่ระบบ

หากท่านมีชื่อที่ใช้เข้าระบบแล้ว กรุณาใส่ชื่อที่ใช้เข้าระบบและรหัสผ่านในช่องการเข้าสู่ระบบของลูกค้าในด้านซ้ายของหน้าจอและคลิ๊ก"เข้าสู่ระบบ".
หากท่านยังไม่มีชื่อมีใช้เข้าระบบ คลิ๊ก "การลงทะเบียน" เพื่อลงทะเบียนเป็นลูกค้า


ภาพโดยรวม

ให้ฉันอยู่ในระบบต่อไป
ท่านจะยังคงอยู่ในระบบต่อไประยะเวลาหนึ่งแม้ว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว

กรณีที่การเข้าระบบเกิดข้อผิดพลาด...
ท่านจะถูกขอให้ทำการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ⇒ หน้าจอการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง