Guide for New Users

[การอนุมัติคำสั่งซื้อ] การปฏิเสธคำขอสั่งซื้อ

หากคำสั่งซื้อถูกปฏิเสธจะมีอีเมลส่งไปแจ้งยังผู้ขออนุมัติ การแจ้งการปฏิเสธคำสั่งซื้อจะแสดงอยู่ในส่วนของ "แจ้งให้ทราบ" บนหน้าแรกของ WOS ด้วย


ภาพโดยรวม