Guide for New Users

[การอนุมัติคำสั่งซื้อ] การตรวจสอบรายละเอียดของคำสั่งซื้อ

หากทำการเลือกรายการที่จะอนุมัติหลายรายการ กรุณารอเวลาให้ระบบตรวจสอบจนเสร็จสิ้น
หน้จอแสดงระบบกำลังดำเนินการ เมือตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วระบบจะแสดงหน้าถัดไป กรุณารอเวลาให้ระบบตรวจสอบจนเสร็จสิ้น


ภาพโดยรวม