Guide for New Users

[การอนุมัติคำสั่งซื้อ] คำสั่งซื้อที่รอการอนุมัติ

ผู้อนุมัติอาจเลือกที่จะอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือส่งกลับคำขอไปยังผู้ขออนุมัติ


ภาพโดยรวม

อนุมัติ
เมื่อคลิ๊ก [อนุมัติ] ระบบจะทำการตรวจสอบคำขอสั่งซื้อที่ได้เลือกไว้
หากทำการเลือกรายการที่จะอนุมัติหลายรายการ กรุณารอเวลาให้ระบบตรวจสอบจนเสร็จสิ้น
ส่งกลับ
สามารถส่งคำขอนี้กลับไปยังผู้ขออนุมัติ หลังจากที่มีการแก้ไขแล้วคำขอสั่งซื้อนี้อาจส่งมาให้อนุมัติใหม่อีกครั้ง